Ministarstvo za državnu upravu i lokanu samoupravu stavilo je 8. maja Nacrt zakona na javnu raspravu koja je trajala do 31. maja.

Suština predloženih izmena je komplikovanje i otežavanje osnivanja političkih stranaka, jer se u Članu 1. Nacrta predviđa inicijativni odbor od namanje tri člana i određivanje roka od 12 meseci za održavanje osnivačke skupštine.

Još problematičniji predlog sadržan je u Članu 15. Nacrta. Ovim članom predviđa se gašenje politička stranke „kad se utvrdi da politička stranka ne učestvuje na izborima u periodu dužem od osam godina“. GDF smatra da je ovo neopravdano sužavanje prava na političko organizovanje i delovanje i da nije u skladu sa Ustavom Republike Srbije, Član 55. stav 1. Naš stav je da to, da li će stranka da izlazi na izbore ili ne, jeste isključivo stvar članova i organa stranke, a ne vlasti i politčkog sstema.

GDF predlaže i izemene još dva člana Zakona o političkim strankama koji nisu obuhvaćeni Nacrtom zakona o izmenama, a predstavljaju najlošije odredbe Zakona. To su članovi 8. i 9. Član 8. predviđa da „političku stranku mogu osnovati najmanje 10.000 punoletnih i poslovno sposobnih državljana Republike Srbije“. To je veliki broj osnivača i ozbiljno ograničenje i uslovljavanje prava na političko organizovanje. Mi predlažemo da se broj osnivača smanji na 1.000, a da se u Članu 9. Broj osnivača stranke nacionalne manjine sa 1.000 smanji na 200. To bi bilo mnogo primerenije demokratskim i civilizacijskim procesima, bila bi izbegnuta diskriminacija, a ustavne odredbe bile poštovane u znatno većoj mer.

Ovi predlozi GDF, upućeni su Ministarstvu, kao deo javne rasprave.