Statut

У складу са одредбама чланом 11. став 1. и 12. Закона о удружењима (»Службени лист РС«, бр.51/09), на оснивачкој скупштини одржаној _________. године у Београду, усвојен је

СТАТУТ УДРУЖЕЊА

ГРАЂАНСКИ ДЕМОКРАТСКИ ФОРУМ

Област остваривања циљева Члан 1.

ГРАЂАНСКИ ДЕМОКРАТСКИ ФОРУМ је невладино и недобитно удружење основано на неодређено време ради остваривања циљева у области државе и друштва.

Циљеви Члан 2.

Основни циљ удружења је постизање и унапређење достојанства и благостања грађана у демократској држави и праведном друштву, као и остваривање евро-интеграција Републике Србије.

Начин остваривања основног циља Члан 3.

Начин остваривања основног циља ГРАЂАНСКИ ДЕМОКРАТСКИ ФОРУМ утврђује програмским документом, који доноси Председништво у консултацијама са чланством и широм јавношћу. Програмски документ обавезно садржи појединачне циљеве усмерене на:

  • Обнову државних институција Републике Србије
  • Увођење стварне поделе власти и владавине права
  • Вођење спољне политике засноване на националним интересима, укључујући евро- инеграције и добре односе са државама света, посебно са суседним државама;
  • Реформу политичког система тако да омогући изражавање аутентичне воље грађана и заштиту њихових интереса и, у том склопу, реформу и примену изборних правила тако да гарантују слободне и поштене изборе, политички плурализам, слободу изражавања и слободан проток информација;
  • Подстицај децентрализације, економског, друштвеног и културног развоја неразвијених подручја;

ГРАЂАНСКИ ДЕМОКРАТСКИ ФОРУМ циљеве остварује свим дозвољеним активностима у складу са законом.

ГРАЂАНСКИ ДЕМОКРАТСКИ ФОРУМ нарочито:

1) разматра, утврђује и истиче предлоге друштвених и државних политика и мера, 2) оснива групе грађана за учешће на изборима, у складу са посебним законом, 3) обавештава јавност о догађајима од значаја за остваривање циљева ГРАЂАНСКОГ

ДЕМОКРАТСКОГ ФОРУМА 4) организује друштвене догађаје, 5) прикупља, обрађује, ствара и објављује информације и литературу о питањима од

значаја за остваривање својих циљева. 6) Обавља, у складу са законом, све дозвољене делатности ради стицања средстава

потребних за остваривање циљева Удружења.

Назив и седиште Члан 4.

Назив удружења је: ГРАЂАНСКИ ДЕМОКРАТСКИ ФОРУМ

Удружење има седиште у Београду а делатност остварује на територији Републике Србије.

Услови и начин учлањивања и престанка чланства Члан 5.

Члан ГРАЂАНСКОГ ДЕМОКРАТСКОГ ФОРУМА може бити свако лице које прихвата циљеве и Статут Удружења и поднесе пријаву за учлањење Председништву.

Члан 6.

Члан може иступити из чланства давањем писане изјаве о иступању.

Чланство у ГРАЂАНСКОМ ДЕМОКРАТСКОМ ФОРУМУ може престати због дуже неактивности члана, непоштовања одредаба овог статута, деловања супротног политици организације или нарушавања угледа Удружења.

Одлуку о престанку чланства доноси Председништво.

Члану се мора омогућити да се изјасни о разлозима због којих је поднет предлог за доношење одлуке о престанку његовог чланства.

Права, обавезе и одговорност чланства Члан 7.

Члан ГРАЂАНСКОГ ДЕМОКРАТСКОГ ФОРУМА има право да:

1) равноправно са другим члановима учествује у остваривању циљева 2) непосредно учествује у одлучивању на Скупштини, као и преко органа Удружења. 3) бира и буде биран у органе ГРАЂАНСКОГ ДЕМОКРАТСКОГ ФОРУМА. 4) буде благовремено и потпуно информисан о раду и активностима

Члан је дужан да:

1) активно доприноси остваривању циљева Удружења; 2) учествује, у складу са интересовањем, у активностима; 3) плаћа чланарину; 4) обавља друге послове које му се повере.

Унутрашња организација Члан 8

Органи ГРАЂАНСКОГ ДЕМОКРАТСКОГ ФОРУМА су Скупштина, Председништво са функцијом управног одбора, Председник са функцијом заступника удружења, Потпредседник, Извршни одбор и Политички савет.

За остваривање циљева ГРАЂАНСКОГ ДЕМОКРАТСКОГ ФОРУМА организоваће се повереништава и одбори по територијалном принципу, а у складу са одлуком Председништва.

Свако повереништво са преко 30 чланова има право да се организује у форми Општинског одбора а након спроведених избора унутар повереништа. Избори у повереништвима и општинским одборима се уређују посебним Правилиником.

Општински одбори на територији града чине градски одбор, чије успостављање и организацију одређује посебан правилник.

За остваривање циљева Удружења у одређеним тематским областима одлуком Председништва организују се одбори по тематском принципу.

Скупштина Члан 9.

Скупштину ГРАЂАНСКОГ ДЕМОКРАТСКОГ ФОРУМА чине сви чланови. Када број чланова Удружења буде већи од 100, чланови учествују у раду Скупштине преко својих представника – делегата.

Број делегата, начин одлучивања и рад Скупштине се ближе регулише пословником који доноси Председништво.

Скупштина се редовно састаје једном годишње.

Редовну седницу скупштине сазива Председник ГРАЂАНСКОГ ДЕМОКРАТСКОГ ФОРУМА, писаним обавештењем о месту и времену одржавања скупштине и предлогу дневног реда. Седницом председава Председник или члан Председништва кога, због одсуства или спречености, одреди Председник или Председништво.

Ванредна седница Скупштине заказује се на захтев најмање једне трећине чланова Скупштине или више од половине чланова Председништва или одлуком Председника. Уколико ванредну седницу захтевају чланови Скупштине, иницијатива се подноси Председнику у писаном облику и у њој се морају навести питања чије се разматрање предлаже. У том случају Председник је дужан да закаже ванредну седницу најкасније у року од 30 дана од дана подношења захтева за њено сазивање.

Скупштина:

1) бира и разрешава Председника; 2) бира и разрешева Потпредседника 3) бира и разрешава чланове Председништва; 4) усваја Статут или измене Статута 5) разматра и усваја финансијски план и извештај; 6) одлучује о статусним променама и престанку рада Удружења;

Скупштина пуноправно одлучује када је присутна најмање половина чланова, односно делегата у случају када Удружење има више од 100 чланова. Један или више чланова могу писано овластити члана да присуствује и гласа у њихово име.

Скупштина одлучује већином гласова присутних чланова.

Председништво Члан 10.

Председништво утврђује правце активности и врсте мера за остваривање циљева ГРАЂАНСКОГ ДЕМОКРАТСКОГ ФОРУМА.

Председништво чине:

1) Председник 2) Потпредседник 3) Председник Извршног одбора 4) Шест чланова које бира Скупштина

У случају подједнаког броја гласова, глас Председника је одлучујући.

Мандат чланова Председништва које бира Скупштина је четири године и може се обнављати.

Председништво:

  1. Припрема предлог Статута или измена и допуна Статута, који подноси Скупштини

на усвајање 2. Доноси правилнике, пословнике и друга акта 3. Усваја основне програмске документе 4. Усваја план и програм рада 5. Врши друге послове који су му овим Статутом стављени у надлежност. 6. Бира и разрешава чланове Извршног одбора.

О начину свог рада Председништво доноси Пословник.

Председник ГРАЂАНСКОГ ДЕМОКРАТСКОГ ФОРУМА Члан 11.

Председник: 1. Представља ГРАЂАНСКИ ДЕМОКРАТСКИ ФОРУМ, заступа га и има права и

дужности финансијског налогодавца 2. Организује и руководи активностима ради остваривања циљева и утврђене политике; 3. Предлаже Потпредседника 4. Предлаже чланове Извршног одбора 5. Поверава посебне послове појединим члановима и одређује обим њихових

овлашћења; 6. Доноси финансијске одлуке и овлашћује друга лица да то чине; 7. Одлучује о покретању поступка за накнаду штете у случајевима из члана 25. став 2. Закона о удружењима и, по потреби, одређује посебног заступника за тај поступак; 8. Одлучује о питањима за која нису, законом или овим статутом, овлашћени други

органи

Председника бира Скупштина већином од укупног броја чланова на период од четири године.

Потпредседник Члан 12.

Потпредседник заступа ГРАЂАНСКИ ДЕМОКРАТСКИ ФОРУМ у одсуству Председника или у случају друге врсте спречености Председника да обавља своју дужност.

Потпредседник обавља и друге послове по налогу Председника.

У случају оставке Председника а до избора новог, Потпредседник има сва овлашћења Председника.

Потпредседика бира Скупштина на предлог Председника и то већином од присутних чланова, на период од четири године. Извршни одбор

Члан 13.

Извршни одбор је извршни орган ГРАЂАНСКОГ ДЕМОКРАТСКОГ ФОРУМА који чине Председник извршног одбора који управља радом Извршног одбора и чланови извршног одбора изабрани од стране Председништва на предлог Председника.

Извршни одбор спроводи одлуке Председништва, стара се о нормалном функционисању и надзире рад повереништава, општинских одбора и градских одбора.

Извршни одбор води евиденцију чланства, руководи пословима Удружења у економско-финансијској, правној, кадровској, програмској и другим областима.

Мандат чланова Извршног одбора траје четири године

Начин стицања средстава за остваривање циљева и располагање средствима

Члан 14.

ГРАЂАНСКИ ДЕМОКРАТСКИ ФОРУМ прибавља средства од чланарине, добровољних прилога, донација, котизација и поклона, финансијских субвенција, обављањем привредне делатности и на сваки други законом дозвољен начин.

Привредна делатност којом се стиче добит Члан 15.

ГРАЂАНСКИ ДЕМОКРАТСКИ ФОРУМ прибавља средства обављајући привредну делатност – издавање књига, ревија и осталих периодичних часописа, брошура, проспеката, летака и сличних публикација, шифра делатности 58.11, као и других делатности прописаних законом.

Добит остварена на начин из става 1. овог члана може се користити искључиво за остваривање циљева Удружења, укључујући и трошкове редовног рада и сопствено учешће у финансирању одређених пројеката.

Престанак рада Удружења Члан 16.

ГРАЂАНСКИ ДЕМОКРАТСКИ ФОРУМ престаје са радом одлуком Скупштине, као и у другим случајевима предвиђеним законом.

Поступање са имовином у случају престанка са радом Члан 17.

У случају престанка рада, имовина ГРАЂАНСКОГ ДЕМОКРАТСКОГ ФОРУМА припашће домаћој недобитној организацији која је основана ради остваривања истих или сличних циљева, по одлуци Председника, а ако такве одлуке нема, Републици Србији.

Изглед и садржина печата Члан 18.

Удружење има печат округлог облика на којем је ћирилицом и латиницом исписано ГРАЂАНСКИ ДЕМОКРАТСКИ ФОРУМ у чијој средини се налази ћирилични лого „ГДФ“

Завршне одредбе Члан 19.

Дужности и функције одређене овим статутом и општим актима Удружења које су ради једноставности написане у једном граматичком роду, односе се без предрасуда на све особе. У случају сукоба чланова Статута или правне празнине, обавезујуће тумачење доноси Председништво ГРАЂАНСКОГ ДЕМОКРАТСКОГ ФОРУМА.

На сва питања која нису регулисана овим статутом непосредно се примењују одредбе Закона о удружењима.